POLITYKA PRYWATNOŚCI
PAKA CAMP

Niniejszy dokument przedstawia zasady postępowania oraz podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazanych PAKA CAMP.
Świadomi zagrożeń i odpowiedzialności wynikającej z przetwarzania danych osobowych, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa naszych Klientów. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych stosujemy środki techniczne zapewniające ich ochronę między innymi przed przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa czy udostępnianiem osobom nieupoważnionym.
W oparciu o obowiązujące przepisy i doświadczenie specjalistów opracowaliśmy wewnętrzne procedury mające zapewnić należytą ochronę danych osobowych. Regularnie kontrolujemy ich wykonywanie oraz zgodność z obowiązującymi standardami i przepisami.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Powierzone nam dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (dalej jako „Ustawa o ochronie danych osobowych) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
2. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jako Administrator zobowiązujemy się do ich wdrożenia oraz zaktualizowania niniejszej Polityki prywatności.
3. Jako Administrator dopilnujemy również, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się wyłącznie przez upoważniony do tego personel, zgodnie z niniejszą Polityką oraz procedurami wewnętrznymi Administratora.

 

II. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Olga Zacna prowadząca działalność pod firmą „Olga Zacna, PAKA CAMP”, adres ul. Raszyńska 74a, 05-816 Michałowice, NIP: 7611509647, REGON: 386922364 (dalej jako „PAKA CAMP”).
2. Z PAKA CAMP możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: hello@pakacamp.pl bądź pisemnie na adres: PAKA CAMP, ul. Raszyńska 74a, 05-816 Michałowice.

 

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

1. Powierzone nam dane osobowe przetwarzane są przez PAKA CAMP w następujących celach:
a) Zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”.
b) Wypełnienia ciążących na PAKA CAMP obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o usługach turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”.
c) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów PAKA CAMP, w tym w celach marketingu i promocji produktów oraz usług PAKA CAMP, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, bądź w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
d) W pozostałych przypadkach dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.

 

IV. Kategorie odbiorców danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez PAKA CAMP następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom biorącym udział w realizacji umowy w tym: agentom, przewoźnikom, hotelarzom, restauratorom, rezydentom, pilotom, ubezpieczycielom, firmom transportowym, innym biurom podróży w zakresie w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy;
b) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu PAKA CAMP, tj. świadczącym usługi: płatnicze, informatyczne, konserwacji systemów teleinformatycznych – na podstawie zawartych umów powierzenia danych, w zakresie i na okres niezbędny do wykonania danej usługi;
c) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
d) innym osobom – uczestnikom tej samej imprezy turystycznej, tylko jeżeli jest to niezbędne do jej prawidłowej realizacji;

 

V. Okres przetwarzania danych

1. PAKA CAMP będzie przetwarzała dane osobowe Klientów przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, tj.:
a) W zakresie realizacji umowy zawartej z PAKA CAMP przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów PAKA CAMP, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
b) W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na PAKA CAMP przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
c) W przypadku, gdy dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów PAKA CAMP przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia przez Klientów sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
d) W przypadku gdy dane osobowe Klientów będą przetwarzane na podstawie zgody Klientów do momentu wycofania przez Klientów takiej zgody.

 

VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Każdemu Klientowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez PAKA CAMP przysługują następujące uprawnienia:
a) Prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz do uzyskania informacji dotyczących m.in. kategorii i celów przetwarzania tych danych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przetwarzania danych, jak również do uzyskania kopii tych danych.
b) Prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz do żądania uzupełnienia danych niekompletnych.
c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku gdy:
i. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
ii. Klient, którego dane dotyczą, cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
iii. Klient, którego dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
iv. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
v. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
vi. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku gdy:
i. Klient, którego dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość tych danych osobowych;
ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
iii. PAKA CAMP nie potrzebuje już danych osobowych do swoich celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
iv. Klient, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie PAKA CAMP są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta, którego dane dotyczą.
e) Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:
i. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, wobec przetwarzania przez PAKA CAMP danych osobowych do celów wynikających z prawnie chronionych interesów PAKA CAMP. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych przez PAKA CAMP, chyba że PAKA CAMP wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, którego dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
ii. wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych do takich celów.
f) Prawo do przenoszenia danych osobowych.
g) Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody. Prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
h) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

2. Przedmiotowe prawa nie mają charakteru absolutnego, więc możliwa jest zgodna z prawem odmowa ich realizacji, gdy jest to konieczne ze względu na podstawy przetwarzania nadrzędne wobec interesów Klienta.

 

VII. Zasady zbierania danych osobowych.

1. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne ale może być niezbędne do przedstawienia oferty lub zawarcia umowy.
2. Udostępnienie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
3. PAKA CAMP nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
4. Jako Administrator stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.